Czym jest opieka paliatywna?

Opieka paliatywna to postępowanie mające na celu wszechstronną i całościową opiekę nad chorymi z nieuleczalną chorobą. Polegająca na leczeniu objawowym, poprawie jakości życia chorych i ich rodzin stających wobec problemów związanych z zagrażającą życiu chorobą. Poprzez przeciwdziałanie i znoszenie cierpienia dzięki wczesnej identyfikacji oraz dokładnej ocenie, leczeniu bólu i innych problemów: somatycznych, czy duchowych.

Opieka paliatywno-hospicyjna w Polsce jest dla pacjenta bezpłatna. Kwalifikują się do niej chorzy, których stan zdrowia ulega stałemu pogorszeniu i wymagają większego nadzoru lekarskiego oraz intensywnego leczenia objawowego ze względu na dynamikę narastających objawów.

 • Proponuje system wsparcia dla pacjentów, aby umożliwić im żyć aktywnie, tak jak długo jest to możliwe. Jak również oferuje system 
       wsparcia dla rodziny, która zmaga się z chorobą nowotworową pacjenta oraz własnym otoczeniem.
 • Wspomaga łagodzenie bólu nowotworowego oraz innych objawów chorobowych,
 • Łączy aspekty psychologiczne i duchowe opieki paliatywnej nad pacjentem;

Formy opieki paliatywno-hospicyjnej:

HOSPICJUM DOMOWE


Wymaganiem bycia objętym opieką hospicjum domowego jest wyrażenie pisemnej, świadomej akceptacji opieki nad chorym. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu zgodę może wyrazić jego opiekun prawny lub rodzina.
Wizyty domowe realizowane są we współpracy z lekarzem i/lub pielęgniarką.
Świadczenia obejmują :

 • leczenie bólu i objawów somatycznych
 • leczenie farmakologiczne
 • opiekę psychologiczną nad pacjentem i jego rodziną
 • rehabilitację
 • bezpłatne wypożyczanie przez hospicja domowe sprzętu medycznego i pomocniczego

Czy hospicjum domowe to dobry wybór?

Podejmując decyzje wyboru domowej opieki hospicyjnej, zastanów się nad:

 •  Czy rodzina chorego ma możliwość, by w warunkach domowych opiekować się chorym. Uwzględniając, że będzie potrzebna pomoc
        przez cały dzień, codziennie?
 •  Jak ważne dla chorego jest przebywanie w domu z rodziną i przyjaciółmi?
 •  Czy mieszkanie/dom jest miejscem, które można dostosować do potrzeb chorego ?
 •  Czy w warunkach hospicjum domowego będzie możliwość panowania nad występowaniem objawów chorobowych ?

Ważne jest, aby móc podjąć wspólnie tak ważną decyzję, o ile chory jest w stanie w tym uczestniczyć. Dobrym pomysłem jest przeprowadzić taką rozmowę w gronie rodziny i bliskich chorego.

PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ


Przeznaczona jest dla pacjentów chorujących na choroby nowotworowe, u których ogólny stan zdrowia jest stabilny. Zakończono leczenie przyczynowe i którzy potrzebują leków przeciwbólowych oraz wsparcia.

Świadczenia w opiece paliatywnej i hospicyjnej oferowane w warunkach ambulatoryjnych obejmują:

 • porady lekarskie,
 • porady lekarsko-pielęgniarskie w domu chorego,
 • porady psychologiczne;
 • konsultacje lekarskie ale również wsparcie rodziny chorego.

HOSPICJUM STACJONARNE


W hospicjum stacjonarnym pacjent ma zapewnioną opiekę lekarską i pielęgniarską, leczenie farmakologiczne, rehabilitacyjne, wsparcie psychologiczne dla siebie oraz rodziny, niezbędne badania diagnostyczne oraz zaopatrzenie w wyroby medyczne.
W hospicjum stacjonarnym szczególną uwagę przykłada się do dobrych warunków bytowych oraz do szczególnej komunikacji pomiędzy chorym a jego rodziną. Leczenie jest typowo objawowe, nastawione na kontrolowanie pojawiających się objawów somatycznych i psychicznych.

! Oprócz całościowej opieki stacjonarnej, jest również możliwość skorzysta z
opieki wyręczającej, kiedy to chory znajduje się w domu i stosowane jest hospicjum domowe. Opieka wyręczająca polega na odciążeniu rodziny i umieszczeniu chorego w hospicjum na czas maksymalnie do 10 dni.

Jakie dokumenty są potrzebne?

1. Skierowanie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza prowadzącego w jednostce służby zdrowia, w której obecnie przebywa chory.
2. Potwierdzenie,, że leczenie przyczynowe choroby zostało zakończone.
3. Dokument, w którym chory bądź opiekun prawny lub inna osoba sprawująca opiekę nad chorym wyraża zgodę na przebywanie pod opieką hospicjum.

W uzasadnionych przypadkach, pacjenta może zgłosić:

 • rodzina chorego;
 • inny pracownik opieki zdrowotnej;
 • inne osoby.


Lista ośrodków hospicjum : https://www.opiekunrodzinny.pl/0-szukam-hospicjum

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz