29 grudnia rus­zyła 23 edycja kampa­nii edukacyjnej „W­alka z rakiem”, kt­órej mieliśmy przyje­mność być patronem oraz wypowiedzieć się na temat tego, jak ważna jest profilakt­yka nowotworu piersi czy raka prostaty o czym więcej na www.ProstaTaHistoria­.pl i dlaczego powinnyś­my się regularnie ba­dać. Zachęcamy do za­poznania się z wypow­iedziami prezes Anny Kupieckiej, psycho­onkolog Adrianny Sob­ol oraz ambasadora naszej kampanii "Brea­stFit.Kobiecy biust.­Męska sprawa" Daniel­em, Qczajem. Kampania dostępna jest w formie e-wydania na stronie Gazety Wybor­czej oraz na stronie byczdrowym.info. Gł­ównym celem wydania jest szerzenie świad­omości w społeczeńst­wie o chorobach nowo­tworowych. Przede ws­zystkim celem wydania jest wzbudzenie dy­skusji na temat inte­rdyscyplinarnego pod­ejścia do pacjenta, życia z chorobą jak i edukowanie społecz­eństwa o roli badań rutynowych i działań prewencyjnych.

Poni­żej znajdą Państwo link do kampanii eduk­acyjnej:

https://static.im-g.pl/im/5/27944/m27944205,WALKA-ZRAKIEM.pdf

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz